Zverejnenie príspevku / stránky na vybrali.sme.sk Tlač / PDF príspevku / stránky

30.1.22
0
 
Rok 1237 (785 rokov)Najstarší známy zápis týkajúci sa územia Rače (vtedy osada Okol). Listina hovorí o spore majiteľov pozemkov, ktorý kráľ Belo IV. prikázal rozsúdiť palatínovi.
 
Rok 1342 (680 rokov) Najstarší známy písomný záznam o existencii fary a farára. Je dokladom, že kostol bol postavený skôr, hoci v písomných prameňoch sa spomína až v r. 1390.
 
Rok 1512 (510 rokov) – Rača bola vlastníctvom grófov zo Svätého Jura a Pezinka.
 
Rok 1527 (495 rokov)Časť Rače sa dostala do majetku rodiny Báthoryovcov. V pol 16. stor. mala Rača dvoch zemepánov Andreja Báthoryho a Ignáca Farkaša a podľa portálneho súpisu aj dvoch richtárov.
 
Rok 1702 (320 rokov) – Prvý dátum na hlavnom kríži na cintoríne. Pravdepodobne svedčí o premiestnení cintorína, ktorý sa pôvodne nachádzal pri farskom kostole, na okraj obce (na Dolný koniec – do blízkosti kaplnky sv. Anny na dnešnej ul. Pri vinohradoch).
 
Rok 1712 (310 rokov) – Koniec morovej epidémie. Epidémia zúrila v rokoch 1711-1712, avšak v Rači ochoreli iba obyvatelia dvoch domov. Vo farskej kronike sa zachoval zápis o „večnom sľube“, ktorým sa obyvatelia zaviazali konať každoročne ďakovnú púť k Panne Márii do Pustého kostolíka.
 
Rok 1712 (310 rokov) – Inštalácia dvoch bočných barokových oltárov vo farskom kostole sv. Filipa a Jakuba – oltára sv. Jána Nepomuckého a oltára Nepoškvrneného počatia Panny Márie.


Rok 1732 (290 rokov) 30. mája – Jeden z najväčších požiarov, ktorý zničil v Rači 93 domov a zahynulo pri ňom 7 obyvateľov. Zhorela aj farská budova a dokumenty v nej. Od tohto roku sa začala písať nová farská kronika.
 
Rok 1762 (260 rokov) – Uskutočnila sa významná obnova farského kostola. Obnovu presbytéria a inštalovanie nového hlavného oltára si vyžiadalo poškodenie oltára spôsobeného pádom časti zvona z veže.
 
Rok 1767 (255 rokov) 27. júna – Návšteva Račanov u Márie Terézie. Delegáciu Račanov s gratuláciou jubilujúcej panovníčke (50 rokov) viedol farár Pavel Radočáni. Panovníčka darovala račianskemu farárovi bohoslužobné rúcho – ornát a Račanov odmenila listinou, dokladajúcou, že frankovka je nápoj hodný cisárskeho dvora.
 
Rok 1812 (210 rokov) – Evanjelická cirkevná obec si postavila dvojtriednu školu. Škola stála na mieste dnešnej budovy evanjelickej fary na Alstrovej ul.
 
Rok 1817 (205 rokov) – Prestavba chóru vo farskom kostole. Drevený chór bol nahradený väčším a murovaným, o čom svedčí mramorová pamätná tabuľa na severnej stene v interiéri farského kostola.
 
Rok 1862 (160 rokov) – Obec postihli dva požiare (7. januára a 30. apríla), pri ktorých zhorelo viacero domov a bola poškodená aj katolícka škola. Na jej opravu poskytol bezúročnú pôžičku vo výške 1000 zlatých barón Névery, majiteľ barónskeho domu na Alstrovej ul., dnešná „Pálffyovská kúria“.
 
Rok 1872 (150 rokov) – V Rači sa objavila epidémia cholery. Hoci trvala krátko, zomrelo pri nej 130 ľudí.
 
Rok 1882 (140 rokov) – Založenie dobrovoľného hasičského spolku. Hlavným organizátorom bol ev. učiteľ Karol Tim. Za aktívnych členov spolku sa prihlásilo 85 obyvateľov. Drevené hasičské depo si členovia spolku postavili na Dolnom konci (dnešná ulica Pri vinohradoch).
 
Rok 1882 (140 rokov) – Nepokoje namierené proti židom. Raču zasiahla vlna nepokojov, ktoré sa šírili celou Európu. Na upokojenie situácie bolo povolané vojsko z Modry.
 
Rok 1932 (90 rokov) – Vo farskom kostole sv. Filipa a Jakuba bol namaľovaný obraz sv. Cyrila a Metoda maliarom Augustínom Bártom z Pezinka. Maľba sa nachádza nad víťazným oblúkom.
 
Rok 1932 (90 rokov) – Založenie Cyklistického klubu (CK) Štefánik. Pri jeho zrode stáli: Ján Hauskrecht, Pavel Borovský, Ján Zacharda, Otto Wenczel, Robert Pažitný, Silvester Juričkovič, Ľudovít Hrdlička, Pavel Hauskrecht, Gabriel Hrdlička, Štefan Halinkovič. Najúspešnejšími cyklistami boli Rafael Krampl a Vlastimil Ružička.
 
Račištorf. CK Štefánik. Štart pretekov.
 
Rok 1937 (85 rokov) – Na mieste bývalej Erdödyovskej kaplnky bol postavený Obecný dom. Za odpredaj kaplnky obec poskytla náhradný pozemok na stavbu kostola na cintoríne.
 

Rok 1937 (85 rokov) – Návšteva Andreja Hlinku v Rači.
Andrej Hlinka navštívil faru a prihovoril sa občanom v priestoroch námestia, ktoré dnes nesie jeho meno.
 
Rok 1937 (85 rokov) 27. júna – Posviacka kostola Panny Márii Pomocnice kresťanov na cintoríne. Posviacku nového kostola vykonal Michal Bubnič, rožňavský biskup, rodák z Pajštúna, dnes Borinka.
 

Rok 1942 (80 rokov) – Z Rače museli odísť židovskí obyvatelia.
9. júna boli do tábora na Patrónke transportovaní židia, ktorí nedostali výnimku ako „hospodársky dôležití“.
 
Rok 1942 (80 rokov) – Postavený Nemecký kultúrny dom s vínnymi pivnicami a kolónia rodinných domov v oblasti ul. Barónka – Hybešova. Stavby iniciovala a finančne zabezpečovala račianska nemecká národnostná menšina a Nemecký vinohradnícky spolok.
 
Rok 1942 (80 rokov) 26. apríla – Hasičský zbor v Račištorfe dostal prvú motorovú striekačku; stála 73 000 Ks.
 
Rok 1947 (75 rokov) – Posviacka novej hasičskej zástavy.
 
Rok 1967 (55 rokov)V Rači sa konalo prvé celomestské vinobranie. Zúčastnila sa na ňom stranícka delegácia na čele s Alexandrom Dubčekom.
 
Rok 1972 (50 rokov) 2. septembra – Na Černockého ulici bol slávnostne otvorený nový futbalový štadión. Štadión s hracou i tréningovou plochou je domovským stánkom futbalového oddielu FK Rača.
 
Rok 1992 (30 rokov) – Socha sv. Floriána bola po reštaurovaní osadená na mieste, kde bol ukončený ničivý požiar v roku 1732. Sochu z 18. stor. odstránili v 50. rokoch 20. storočia.
 
Rok 1997 (25 rokov) – Prestavba a rozšírenie budovy novej pošty.
 
Rok 2002 (20 rokov) 13. júla – Prvú (primičnú) omšu slúžil novokňaz Martin Jarábek. Primície sa v Rači opätovne konali po viac ako 50 rokoch.
 
Rok 2002 (20 rokov) 10. novembra – Na cintoríne bola požehnaná urnová stena. Postavenie urnovej steny si vyžiadal nedostatok hrobov na cintoríne.
 
Rok 2002 (20 rokov) 26. októbra – Otvorenie Národného štadióna pozemného hokeja Pavla Rosu, pomenovaného po dlhoročnom pracovníkovi, vedúcom a trénerovi strieborného reprezentačného družstva ČSFR žien na moskovskej olympiáde v roku 1980.
 
Rok 2007 (15 rokov) 18. marca – Začiatok výstavby kostola v Krasňanoch. Požehnaním pozemku sa začalo s výstavbou kostola, ktorý bol dokončený v r. 2009 a posvätený ako katedrála sv. Šebastiána.
 
 
VÝROČIA OSOBNOSTÍ:
 
Mária Jozefína Eva Františka Pavlína, grófka z Hohenfelsu (225 rokov od úmrtia) – V máji 1797 zomrela vdova po osobitnom legátovi rakúskeho cisára. Do Rače sa uchýlila po vyhnaní z Francúzska. Epitafná doska sa nachádza na severnej stene farského kostola.
 
Adam Hájek (165 rokov od odchodu z Rače) – Farár katolíckej farnosti, ktorý pôsobil v Rači 43 rokov. V r. 1857 odišiel za kanonika do Dómu sv. Martina.
 
František Víťazoslav Sasinek (165 rokov od pôsobenia v Rači) – Významný katolícky kňaz, publicista a historik. Farnosť viedol po odchode Adama Hájka.
 
Gustáv Polevkovič (160 rokov od nástupu na evanjelickú faru) – Evanjelický kňaz pôsobil v Rači 38 rokov. Do Rače nastúpil 9. februára 1862. Písomne spracoval históriu evanjelickej cirkvi v Rači.
 
Jakub Fekete (125 rokov od narodenia) – Katolícky kňaz, račiansky rodák, ktorý pôsobil vo viacerých farnostiach. Z jeho iniciatívy bol postavený kostol v Rastislaviciach. Narodil sa 7. apríla 1897.
 
Ľudovít Havlovič (95 rokov od narodenia) – Laický historik, fotograf, publicista a lektor. Bol dlhoročným členom MO Matice slovenskej, jedným zo zakladateľov Račianskej pamätnej izby, propagátorom myšlienky vzniku etnografického miestneho múzea a autorom publikácie Rača: Z dejín a pamiatok. Narodil sa 2. júna 1927 v Rači.
 
Páter Ján Mária Polakovič, rodák z Rače (95 rokov od nástupu do Marianky) – Ako predstavený slovenskej provincie rehole Tešiteľov z Getseman prevzal správu mariánskeho pútnického miesta.
 
František Kubu (90 rokov od úmrtia) – Legendárny učiteľ, správca školy, organista a významný kultúrny a osvetový činiteľ, predseda v spolkoch Orol a Dobrovoľný hasičský spolok. V Rači pôsobil 40 rokov. Zomrel 25. januára 1932.
 

Vojtech Rudroff
(80 rokov od úmrtia) – Významný katolícky kňaz, národovec a bojovník za slovenskú samostatnosť, priekopník modernej pastorácie a okresný školský dekan. V Rači pôsobil 33 rokov. Zomrel 23. januára 1942 a je pochovaný na tunajšom cintoríne.
 

Jozef Strelka (125 rokov od narodenia) –
Významný šľachtiteľ a ovocinár, priekopník ovocinárstva v Rači. Je po ňom pomenovaná ulica. Narodil sa 19. marca 1897.
 
Zostavila Mária Hatalová
január 2022
 
 
Zdroje:
1. Rača – Z dejín a pamiatok obce, Ľudovít Havlovič, 2017
2. Dejiny Bratislavy, kolektív autorov, Obzor Bratislava, 1978
3. Račiansky výber, mesačník MČ Rača - ročníky 2002, 2007, 2012
4. Katolícke noviny, ročník 1992
5. Katolícky súčasník, mesačník R-k farnosti, ročník 2007
6. TJ Lokomotíva Rača – 1925-1975


0 komentárov:

Zverejnenie komentára